Η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος στην κάτω γειτονιά

Στην επόμενη φωτογραφία βλέπομε το τέμπλο της εκκλησίας του Αγίου Πνεύματος